Loading.... තත්පර කිහිපයක් රැදී සිටින්න PopUp Ads පැමිණ වෙනත් වෙබ් පිටු කරා ගියහොත් ඒවා Close කර නැවත, මෙම වෙබ් පිටුවටම පැමිණෙන්න. වෙනත් වෙබ් පිටු වලින් මෙම චිත්‍රපටය නැරබීමට නොහැක. මෙම Player එකෙන් නැරබීමට නොහැකි නම් පහල ඇති ප්ලයෙර් 02/03 උත්සහ කර බලන්න

මෙම චිත්‍රපටය ඔන්ලයින් නැරඹීමට පහල ඇති Player 01 හෝ Player  02 හෝ Player  03  Click කරන්න

  • Watch trailer
  • Player 01 [No Ads]
  • Player 02 [With Ads]
  • Player 03 [With Ads]
  • Player 04 [With Ads]
Maan Karate (2014) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Maan Karate (2014) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Your rating: 0
7.7 3 votes
Apr. 04, 2014India154 Min.
Maan Karate (2014) | ආ‍ද‍ර‍ය ‍වෙ‍නු‍වෙන්‍ ‍‍බොක්‍‍සින්‍ ‍ව‍ලල්‍‍ල‍ට…

මේ‍ක 2014 ‍අප්‍රේල්‍ ‍වැ‍නි‍දා ‍නි‍කුත්‍ ‍වූ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍. fantasy – romance dramedy ‍වර්‍ග‍ය‍ට ‍ත‍ම‍යි ‍වර්‍ග ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ. ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ AR Murugadoss. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ර ‍ති‍යෙන්‍‍නේ ‍න‍ව ‍ප‍ර‍පු‍රේ ‍ත‍රු‍න ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක Anirudh Ravichander‍ය. ‍වි‍ශේ‍ෂ‍යෙන්‍ ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ල ‍යු‍තු‍යි, ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ගීත්‍ ‍සි‍යල්‍‍ලක්‍‍ම ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍ජ‍නප්‍රි‍ය ‍වි‍ය. ‍රං‍‍ග‍න‍යෙන්‍ “‍සි‍ව ‍කාර්‍ති‍ක‍යෙන්‍” ‍පී‍ටර් ‍ලෙ‍සත්‍, “‍හං‍‍සි‍කා ‍මොට්‍‍වා‍නී” ‍යා‍ලි‍නී, ‍ලෙ‍සත්‍ ප්‍රධා‍න ‍ච‍රි‍ත ‍ව‍ල‍ට ‍එක්‍‍ව ‍සි‍ටි‍න‍වා.

‍‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ක‍තා‍ව ‍මෙ‍ලෙ‍ස‍යි ‍ග‍ලා ‍යන්‍‍නේ. IT ‍ආ‍ය‍ත‍න‍ය‍ක ‍වැ‍ඩ ‍ක‍ර‍න ‍යා‍ලු‍වෝ 5 ‍දෙ‍නෙක්‍ ‍ද‍ව‍සක්‍ ‍කැ‍ලේ‍ක‍ට ‍වි‍නෝ‍ද ‍චා‍රි‍කා‍වක්‍ ‍ය‍න‍වා. ‍එ‍හි‍දි ‍ඔ‍වුන්‍‍ට ‍මු‍නි‍ව‍ර‍යෙක්‍‍ව ‍කැ‍ලේ ‍තු‍ල‍දී ‍හ‍මු ‍ව‍න ‍අ‍ත‍ර ‍ඔ‍හු‍ගෙන්‍ ‍මේ 5 ‍දෙ‍නා ‍එක්‍ ‍එක්‍ ‍ව‍ර‍ය ‍බැ‍ගින්‍ ‍ඉල්‍‍ල‍න‍වා, ‍න‍මුත්‍ ‍ඔ‍හු ‍එක්‍ ‍ව‍ර‍යක්‍ ‍ත‍ම‍යි ‍ල‍බා ‍දෙන්‍‍න ‍එ‍ක‍ග ‍වෙන්‍‍නේ. ‍එ‍ලෙ‍ස ‍ලැ‍බෙ‍න ‍ව‍ර‍ය ‍ත‍ම‍යි ‍මා‍ස 4‍ක‍ට ‍පස්‍‍සේ “‍ආ‍යු‍ධ ‍පූ‍ජා‍ව”(‍හින්‍‍දු ‍අ‍ය‍ගේ ‍පූ‍ජා‍වක්‍) ‍ද‍ව‍සේ ‍නි‍කුත්‍ ‍ව‍න ‍පු‍වත්‍ ‍ප‍තක්‍. ‍න‍මුත්‍ ‍ඇත්‍‍ත‍ට‍ම ‍එ‍දා‍ට ‍එ‍ම ‍පු‍වත්‍‍පත්‍ ‍ආ‍ය‍ත‍න‍ය ‍මුද්‍ර්‍න ‍ක‍ට‍යු‍තු ‍න‍වත්‍‍ත‍න ‍ද‍ව‍සක්‍. ‍මන්‍‍ද ‍අ‍ති‍ත‍යේ ‍ඉ‍දන්‍ ‍එ‍ම ‍ද‍ව‍ස‍ට ‍මො‍වුන්‍ ‍පු‍වත්‍‍පත්‍ ‍මුද්‍රන‍ය ‍ක‍රන්‍‍නේ ‍නෑ. ‍ප‍සු‍ව ‍ඒ ‍පු‍වත්‍ ‍ප‍තේ ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍එ‍ක ‍එ‍ක ‍සිද්‍‍දි ‍සි‍දු ‍වෙ‍න‍වා. ‍එ‍හි ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍එක්‍ ‍පු‍ව‍තක්‍ ‍ත‍ම‍යි, ‍මේ 5 ‍දෙ‍නා‍ගේ ‍න‍ම ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ර, ‍බොක්‍‍සින්‍ ‍ත‍ර‍ගා‍ව‍ලි‍ය‍කින්‍ ‍ජ‍ය ‍ගන්‍‍නා ‍පී‍ටර් ‍නැ‍මැත්‍‍තෙක්‍, ‍ත‍මන්‍‍ට ‍ලැ‍බෙ‍න ත්‍යා‍ග ‍මු‍ද‍ල ‍ව‍න ‍කෝ‍ටි 2‍ක ‍මු‍ද‍ල ‍මො‍වුන්‍ 5 ‍දෙ‍නා‍ට ‍පු‍ද ‍ක‍ර‍න‍වා ‍යන්‍‍න ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍කි‍ර ‍ති‍බී‍ම‍යි. ‍ප‍සු‍ව ‍මො‍වුන්‍ ‍ඒ ‍පී‍ටර්‍ව ‍හො‍යා‍ගෙ‍න ‍ගි‍හින්‍ ‍මේ ත්‍යා‍ග ‍මු‍ද‍ල ‍ගන්‍‍න ‍ක‍ර‍න ‍වැ‍ඩ ‍ත‍ම‍යි ‍ඉ‍තු‍රු ‍ක‍තා‍ව. ‍ඇත්‍‍ත‍ට‍ම ‍මො‍වුන්‍‍ට ‍ඒ ‍මු‍ද‍ල ‍ලැ‍බෙ‍යි‍ද? ‍ඒ ‍පී‍ටර් ‍ක‍වු‍ද? ‍ඔ‍හු ‍ඇත්‍‍ත‍ට‍ම ‍බොක්‍‍සින්‍‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යෙක්‍‍ද? ‍මො‍වුන්‍‍ට ‍ක‍රන්‍‍න‍ට ‍වෙ‍න ‍වැ‍ඩ ‍මො‍නා‍ද? ‍මේ ‍සෑ‍ම ‍එ‍ක‍ට ‍පි‍ලි‍තු‍රු ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ගැබ්‍‍ව ‍ති‍යෙ‍න‍වා.

Subtiltes By

සිරාජ් ප්‍රියන්ත
(Baiscopelk)
IMDb Rating 5.1 1,804 votes
Maan Karate (2014) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Maan Karate (2014) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Maan Karate (2014) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Maan Karate (2014) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

ඉහත සිනමාපටයේ නළුනිළියන්ගේ වෙනත් සිනමාපට නැරඹීමට පහල ඔවුන්ගේ පින්තුර Click කර එම List එකට පිවිසෙන්න

 

Thirukumaran
Director

Cast

Sivakarthikeyan is'Maan Karate' Peter
'Maan Karate' Peter
Soori isTyger Tyson
Tyger Tyson
Vamsi Krishna is'Killer' Peter
'Killer' Peter
Sayaji Shinde isYazhini's father
Yazhini's father
A.R. Murugadoss isSpecial appearance
Special appearance
Anirudh Ravichander isSpecial appearance
Special appearance
Yogi Babu isVavaal
Vavaal
Arunraja Kamaraj isNeruppu Kumar
Neruppu Kumar
Maya Preethi isVaishnavi
Vaishnavi

Similar titles

Pen Vilai Verum 999 Rubai Mattume (2022) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Pencil (2016) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Dark Spell (2021) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Atithi Devobhava (2022) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Ghajini (2005) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Catman (2021) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Sila Nerangalil Sila Manidhargal (2022) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Raatchasan (2018) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Udanpirappe (2021) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Sanam Teri Kasam (2016) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
The Little Mermaid (2018) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ
Kaaviyyan (2019) Sinhala Subtitle | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published